Saturday, March 5, 2011

நீ மேற்கில் என்றால் என் நிழல் கிழக்கில்..
நீ கிழக்கில் என்றால்...நானோ மேற்கில்..
நீ அருகில் என்றால் நானோ கிறுக்கில்  
(காதல் என்னும்  கிறுக்கில் )

No comments: